Przewozy na Ukrainę a odpoczynki dobowe i tygodniowe

Zarówno polskie przepisy prawa pracy, jak i unijne standardy określają warunki pracy kierowcy. Na podstawie rozporządzenie (WE) nr 561/2006Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 we wszystkich państwach członkowskich obowiązują jednolite zasady dotyczące takich kwestii, jak czas jazdy, maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy, minimalny czas przerwy aż po regulacje dotyczące tygodniowego czasu pracy. Celem tego aktu jest zapewnienie jednakowego standardu pracy wszystkim kierowcom, zapewnienie godziwych warunków pracy, a innym użytkownikom dróg zapewnić bezpieczeństwo. Dla kierowców z Unii Europejskich wykonujących przewozy w całości granicach wspólnoty, Szwajcarii i państwa EOG (Lichtenstein, Norwegia, Islandia) obowiązują ustalenia rozporządzenia Rady Europejskiej we wszystkich kwestiach dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Przewozy do innych europejskich państw, takich jak Ukraina, Rosja, Białoruś reguluje inny akt prawny.

Jakie przepisy poza Unią Europejską?

Przewozy do krajów nie należących do Unii Europejskiej reguluje konwencja AETR. Umowę tę sporządzono w 1970 roku w Genewie. Polska ratyfikowała ją w 1992 roku, a obecnie obowiązująca wersja z marca 2014 została zharmonizowana z rozporządzeniem nr 561/2006. Umowa AETR dotyczy pracy załóg pojazdów, które wykonują międzynarodowe przewozy drogowe. Dla polskich kierowców nadrzędnym aktem prawnym na terenie UE jest rozporządzenie Rady. W przypadku jednak wyjazdu poza Unię, stosuje się do zaleceń AETR. Oba akty jednakowo określają maksymalny czas jazdy w ciągu okresu rozliczeniowego jako 9 godzin. Czasem ten czas może być przedłużony do 10 godzin, jednak nie częściej niż 2 razy w ciągu tygodnia w nienastępujące po sobie dni.

Ile odpoczywać na Ukrainie – odpoczynek dobowy i tygodniowy
Według konwencji czasem pracy dla kierowcy nie jest tylko sam czas prowadzenia samochodu, ale także takie czynności jak załadunek i rozładunek, kwestie administracyjne. Co więcej na czas pracy kierowcy zgodnie z AETR wliczane są przerwy obowiązkowe i okresy w których pozostaje do dyspozycji.
Konwencja z Genewy mówi, że po maksymalnie 4, 5 godzinach nieprzerwanej jazdy kierowcy należy się przerwa 45 –minutowa. Może ją podzielić, ale na okresy nie mniejsze niż 15 minut każda. Maksymalny czas jazdy wynosi 9 godzin (2 razy w tygodniu może się przedłużyć do 10 godzin. Dzienny nieprzerwany odpoczynek musi wynosić 11 godzin. Od roku 2014 dzienna pauza może być podzielona na dwie części: krótsza faza nie może być krótsza niż 3 godziny, a kolejna dłuższa 9 godzin. Przerywany odpoczynek jest więc dłuższa o 1 godzinę niż ten ciągły.

Czas pracy kierowcy na przestrzeni całego tygodnia nie może przekroczyć 56 godzin, a w ciągu dwóch następujących po sobie tygodniach 90 godzin. Regularny odpoczynek tygodniowy musi trwać 45 kolejnych godzin, jednak może być skrócony do minimum 24 godziny kolejnych godzin.

Dodaj komentarz